Névjegy

kep2016_3Vajda Károly vagyok, hermeneuta, ger­ma­nis­ta, kom­pa­ra­tis­ta. Szak­te­rü­le­tem az iro­da­lom­tu­do­mány, azon belül is az iro­da­lom­el­mé­let, ill. a modern német nyel­vű iro­da­lom tör­té­ne­te. A rév­ko­má­ro­mi Se­lye Já­nos Egye­tem Tanár­kép­ző Karán mű­kö­dő Mo­dern Filo­ló­giai Tan­szé­ken ok­ta­tok habi­li­tált egye­te­mi do­cens­ként. Én vagyok a német szak felelőse (ún. garantja) is.

Oktatói tevékenységem mellett kiterjedt kuta­tó­mun­kát foly­ta­tok. Egyszerre több kutató­cso­port­nak va­gyok tag­ja. Főként her­me­neu­ti­kai, iro­da­lom­el­mé­le­ti, kul­tú­ra- és iro­da­lom­tu­do­má­nyi kér­dé­sek fog­lal­koz­tat­nak, melyek ugyan­ak­kor gyak­ran fo­nód­nak össze for­dí­tás­el­mé­le­ti és val­lás­tu­do­má­nyi kér­dé­sek­kel. Utób­bi össze­füg­gés­ben leg­fő­kép­pen a né­met és ma­gyar aj­kú zsi­dó­ság val­lás- és tu­do­mány­tör­té­ne­te fog­lal­koz­tat.

Legfontosabb kutatási területem mégis az a különböző tudományok közötti bizonytalan határ­öve­zet, me­lyet az ontológia (lételmélet) és az irodalomtudomány közös kérdései jelölnek ki. E problémakörön belül újabban főként az irodalmi elbeszélés esemény­ho­ri­zont­já­nak tör­té­ne­ti és lét­tör­té­ne­ti összefüg­gé­sei ér­de­kel­nek.

A Frankfurtban német nyelven megjelent habilitációs munkám is arra tesz kísérletet, hogy meg­ves­se a lételméleti orientáltságú irodalomtudomány alapjait.